LAVOZS

Chipset Intel Q45 có nhận được 3TB HDD? - LaVozs

Cb0TJ6XcpVXk7
ss3000
Cb0TJ6XcpVXk7
Cb0TJ6XcpVXk7
VMC
ss3000
Cb0TJ6XcpVXk7
Chipset Intel Q45 có nhận được 3TB HDD? - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote