LAVOZS

Tư Vấn Có thể hàn dây livestream bằng jack 6ly stereo ra 3.5-3 vạch ? - LaVozs

Dre@m
duo8
Dre@m
duo8
Dre@m
Tư Vấn Có thể hàn dây livestream bằng jack 6ly stereo ra 3.5-3 vạch ? - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote