LAVOZS

Dân mạng khốn đốn vì đứt cáp, tốc độ 4G lại như rùa leo dốc - LaVozs

Never Happen Again
ghostsilver'
Robert John Downey, Jr.
BLt.2611
nuocla
phuongdm211
thaopham9689
ohmarion
dung_hinh
ghostsilver'
Dân mạng khốn đốn vì đứt cáp, tốc độ 4G lại như rùa leo dốc - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote