LAVOZS

Đang dùng Xiaomi Redmi 5 Plus, có nên đổi sang Redmi Note 5? - LaVozs

Re.Rak.Cak.Mag Ver.2
Re.Rak.Cak.Mag Ver.2
dorothy89V2
Dat Nhat Phit
Khongminh13
kalmarv
koller1994
Đang dùng Xiaomi Redmi 5 Plus, có nên đổi sang Redmi Note 5? - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote