LAVOZS

Help,shut down máy monitor tắt,Win tắt nhưng quạt cpu,vga và quạt nguồn vẫn quay,đèn vẫn sáng - LaVozs

Gintamara
nammoh
thiennhan
Gintamara
luuart
Chuoi1212
kanjoto
Gintamara
Dep Lao
Chuoi1212
12
Help,shut down máy monitor tắt,Win tắt nhưng quạt cpu,vga và quạt nguồn vẫn quay,đèn vẫn sáng - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote