LAVOZS

Thắc mắc Không OC thì có nên build Ryzen apu không - LaVozs

dmlong
dydrait
nguoilamvu0n
Tunglam2710
itsmeaj
DreamEater
baby
Cucai3can
itsmeaj
itsmeaj
12
Thắc mắc Không OC thì có nên build Ryzen apu không - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote