LAVOZS

Liệu hiện tượng rách hình (screen tearing) có thể là do màn hình k? - LaVozs

mqTuna
Liệu hiện tượng rách hình (screen tearing) có thể là do màn hình k? - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote