LAVOZS

Tư vấn Lựa chọn giữa R5 1600x hay là R7 1700 - LaVozs

st4rt4g4in
davidbaodng
ShockChuaNhoc
blackteam
tungddt
st4rt4g4in
Tunglam2710
anhyeuviolett
underwater
chimcut_1502
12
Tư vấn Lựa chọn giữa R5 1600x hay là R7 1700 - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote