LAVOZS

Nhiệt độ CPU khác biệt khi đo bằng MSI afterburn, coretemp và Hwmonitor - LaVozs

trumlinux
m150
OhMyGod
KnightRiot
trumlinux
kusagami
kohkoh
Hieuninh
quanghpth
Nhiệt độ CPU khác biệt khi đo bằng MSI afterburn, coretemp và Hwmonitor - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote