LAVOZS

Tại sao em giảm độ phân giải theo đúng hướng dẫn rồi mà vẫn không update avatar được ??? - LaVozs

DrakoThai
DrakoThai
Tại sao em giảm độ phân giải theo đúng hướng dẫn rồi mà vẫn không update avatar được ??? - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote