LAVOZS

Kiến thức Tinh chỉnh VoodooHDA đúng cách bao ăn mọi âm thanh trên Hackintosh, sạch hú rè, hết panic, bao so kè với AppleHDA - LaVozs

okio.okio
_ASPHALT_
okio.okio
_ASPHALT_
okio.okio
nqn_vnn
dhisme
littlekid
okio.okio
okio.okio
12
Kiến thức Tinh chỉnh VoodooHDA đúng cách bao ăn mọi âm thanh trên Hackintosh, sạch hú rè, hết panic, bao so kè với AppleHDA - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote