LAVOZS

[Tư vấn] Build cấu hình max setting LOL (đã có SSD 128) - LaVozs

HayGheTa! Nghi ra roi ne!
Tim-kun
HayGheTa! Nghi ra roi ne!
HayGheTa! Nghi ra roi ne!
Tim-kun
HayGheTa! Nghi ra roi ne!
manhtuan2711
ThienVu1908
HayGheTa! Nghi ra roi ne!
Tunglam2710
12
[Tư vấn] Build cấu hình max setting LOL (đã có SSD 128) - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote