LAVOZS

[Tư vấn] Thời điểm này mua server mới chạy ảo hóa thì nên dùng CPU Intel hay AMD? - LaVozs

ajiang
MegacoreTech
ajiang
ShockChuaNhoc
ajiang
lamboy04
nickname2606
ajiang
MegacoreTech
TuNguyen002
[Tư vấn] Thời điểm này mua server mới chạy ảo hóa thì nên dùng CPU Intel hay AMD? - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote