LAVOZS

Xin giúp chọn linh kiện ráp cái thùng máy 12tr, và chọn màn hình cho khủng! - LaVozs

amdf5
leon_123
ShockChuaNhoc
support_ttd
Knight3230
Tunglam2710
KoBietMoiHoi
Newfish
Xin giúp chọn linh kiện ráp cái thùng máy 12tr, và chọn màn hình cho khủng! - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote