LAVOZS

ai xài hp z600, nên mua card màn hình nào tương đối cho em hả bà con? - LaVozs

mrhabuzz
raucaixanh
nam25081
QuynhNhu
mrhabuzz
rubiksx
calaohang
mrhabuzz
miliket
mrhabuzz
12
ai xài hp z600, nên mua card màn hình nào tương đối cho em hả bà con? - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote