Đại Bát Hầu
Trời xanh dao động, giọng cười cuồng tiếu, gậy như ý nơi tay, đập tới trời đất long lở.

Từ nay đến vạn năm sau này, ta sẽ khiến các ngươi cùng nhớ kỹ 7 chữ  "Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không"
 • Chương 1: Thạch hầu
 • Chương 2: Hầu vương
 • Chương 3: Thác nước
 • Chương 4: Lão hổ
 • Chương 5: Lão hổ (2)
 • Chương 6: Cầu đạo
 • Chương 7: Lênh đênh
 • Chương 8: Sa mạc
 • Chương 9: Thợ săn
 • Chương 10: Thợ săn (2)
 • Chương 11: Linh Đài Phương Thốn sơn
 • Chương 12: Phong Linh
 • Chương 13: Kim Thiền Tử
 • Chương 14: Ba loại không thu
 • Chương 15: Tu tâm
 • Chương 16: Hành giả đạo
 • Chương 17: Tự tu hành
 • Chương 18: Thanh Vân tử
 • Chương 19: Thanh Vân tử (2)
 • Chương 20: Thanh Phong tử
 • Chương 21
 • Chương 22
 • Chương 23
 • Chương 24
 • Chương 25
 • Chương 26
 • Chương 27
 • Chương 28
 • Chương 29
 • Chương 30
 • Chương 31
 • Chương 32
 • Chương 33
 • Chương 34
 • Chương 35
 • Chương 36
 • Chương 37
 • Chương 38
 • Chương 39
 • Chương 40
 • Chương 41
 • Chương 42
 • Chương 43
 • Chương 44
 • Chương 45
 • Chương 46
 • Chương 47
 • Chương 48
 • Chương 49
 • Chương 50