Đế Bá
Ngàn vạn năm trước, Lý Thất Dạ trồng xuống một cây Thúy Trúc.

Tám trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ nuôi một đầu cá chép.

Năm trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ thu dưỡng một cái tiểu cô nương.

... ... ... ... ...

Hôm nay, Lý Thất Dạ tỉnh lại sau giấc ngủ, Thúy Trúc tu luyện thành thần linh, cá chép hóa thành Kim Long, tiểu cô nương trở thành Cửu Giới Nữ Đế.

Đây là cố sự về một tiểu tử bất tử Nhân tộc dưỡng thành Yêu Thần, dưỡng thành Tiên thú, dưỡng thành Nữ Đế...
 • Chương 1: Tam Quỷ Gia (1)
 • Chương 2: Tam Quỷ Gia (2)
 • Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1)
 • Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2)
 • Chương 5: Vị hôn thê (1)
 • Chương 6: Vị hôn thê (2)
 • Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1)
 • Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2)
 • Chương 9: Giết người không chớp mắt (1)
 • Chương 10: Giết người không chớp mắt (2)
 • Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1)
 • Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2)
 • Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng)
 • Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ)
 • Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng)
 • Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ)
 • Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng)
 • Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ)
 • Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng)
 • Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ)
 • Chương 21: Thánh Động (thượng)
 • Chương 22: Thánh động (hạ)
 • Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng)
 • Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ)
 • Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng)
 • Chương 26: Thần Nha Phong (hạ)
 • Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng)
 • Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ)
 • Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng)
 • Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ)
 • Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng)
 • Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ)
 • Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng)
 • Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ)
 • Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng)
 • Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ)
 • Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng)
 • Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ)
 • Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng)
 • Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ)
 • Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng)
 • Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ)
 • Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1)
 • Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2)
 • Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3)
 • Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1)
 • Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2)
 • Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3)
 • Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1)
 • Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2)